LKG3

Năm 2017

Thành lập Học viện Thiền quốc tế IMA – Học viện phi lợi nhuân hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Huấn luyện Thiền dưỡng sinh năng lượng Thiền Việt, sáng lập bởi Master Lê Thái Bình.