Thiền trà

 13/11/2017   Nội Dung 

Thiền trà là sự giao thao gắn kết giữa thiền và trà. Mối liên kết mật thiết như không thể tách biệt, như “trà ...