Nhạc phật giáo không lời, nhạc thiền định hay nhất p2

 21/09/2017   Nội Dung 

Nhạc thiền phật giáo hướng chúng ta đến bình an. Nhạc thiền tịnh tâm sẽ giúp chúng ta trong lúc thiền định được nhập ...
Chùm ảnh hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu ...

 07/09/2017   Nội Dung 

Đức Phật ngồi thiền dưới cây bồ đề ngài đã thấu triệt giáo lý và đạt đến trạng thái siêu vượt tam giới (Dục, Sắc và Vô ...