Con đường Trung Đạo – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đây là pháp tu hành Con đường Trung Đạo mà Đức phật Thích Ca đã ngộ được khi ngồi thiền định 49 ngày đưới gốc Bồ Đề.

con duong trung dao duc phat thich ca mau ni
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Khi Đức Phật lần đầu tiên vi hành, Ngài đã rất lo lắng khi thấy cái chết và sự đau khổ trên thế giới. Ngài đã từ bỏ vinh hoa phú quý, quyền lực để tìm ra nguyên nhân của mọi khổ đau. Và cuối cùng Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ khi ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày.

Đức Phật đã từ bỏ tất cả của cải thế gian và bắt đầu sống đời sống của một nhà tu khổ hạnh. Ngài tự hành xác cơ thể trong cuộc tìm kiếm của mình cho sự tìm kiếm giác ngộ. Trong thời gian dài như vậy, cơ thể Ngài càng ngày càng yếu nhược. Tuy nhiên sau khi tiến gần đến cái chét, Đức Phật nhận ra rằng thói quen khổ hạnh phóng đại không phải con đường dẫn tới giác ngộ. Đức Phật đã đi đến kết luận rằng một cá nhân tìm kiếm sự giác ngộ trong việc theo đuổi Niết bàn của mình cần phải tránh buông thả dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối. Đức Phật ủng hộ tránh cả hai thái cực này trong cách tu học, con đường mà Ngài đặt ra được gọi là Con đường Trung đạo.

Trung đạo là thực hành Bát chính đạo, người tu hành phải vừa xa lánh đời sống dục lạc và đời sống khổ hạnh, thoát khỏi Khổ. Có hai điều thái quá mà người xuất gia không nên theo. Đó là buông theo dục lạc, hạ liệt, phàm phu, không thiệt lợi đạo, không xứng với Thánh hạnh. Hai là tu khổ hanh, hành xác, khổ đau, không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Chính nhờ sự từ bỏ hai thái cực này Đức Phật đã giác ngộ được trung đạo, con đường đi đến Đắc Đạo của ngài.

Thiền Định bao gồm hai sự đối lập và tích hợp cả hai để tạo ra một điều kiện cân bằng giúp chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Thiền mang tính chất mâu thuẫn với các nền văn minh hiện đại, vượt xa bất kỳ sự hiểu biết con người.

Thiền phật giáo trong cuộc sống hàng ngày

Phật giáo tin vào sự đồng nhất của tinh thần, tâm trí và thân thể. Và để hiểu được tính nhất thể này, chúng sinh phải đi theo Con đường Trung đạo. Nó sẽ giúp mọi người hiểu được tâm linh tác động vật chất như thế nào và ngược lại.

Ngày đầu tiên thuyết pháp, Đức Phật nói:

“Này các thầy Tỳ Kheo! Phép tu hành theo con đường ở giữa mà Như Lai đã ngộ là sự tu hành để phát triển nhãn quan, tri kiến, đưa đến sự an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn là gì? – Đó là Bát Chánh Đạo” (trích Kinh Chuyển Pháp Luân)