Ngồi thiền để nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường ...

 13/04/2015   Thiền Việt 

Sáng nay trời lạnh và mua nhỏ nhưng rất nhiều thành viên trung tâm Thiền Việt đã đến chùa Tảo Sách cùng nhau hồi hướng ...
Ngồi thiền để nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường ...

 13/04/2015   Thiền Việt 

Sáng nay trời lạnh và mua nhỏ nhưng rất nhiều thành viên trung tâm Thiền Việt đã đến chùa Tảo Sách cùng nhau hồi hướng ...